70H-8 Series
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
ĐƠN HÀNG TỪ 5.000.000Đ TRỞ LÊN
GIAO HÀNG THEO THOẢ THUẬN
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG, CÓ NGUỒN GỐC RÕ RÀNG
Đầy đủ quyền lợi
Áp dụng Chương trình Khách Hàng thân thiết như mua ở Cửa hàng
 • Thông tin chi tiết
 • General Type Click the icon as follows, to check the details.
  Structure Series Rod Dia.
  Type
  Bore (mm)
  32 40 50 63 80 100 125 140 150 160 180 200 224 250
  Double-acting
  Single-rod
  Standard Type
  B 70H-81SD32BB100-AB 70H-81SD40BB100-AB 70H-81SD50BB100-AB 70H-81SD63BB100-AB 70H-81SD80BB100-AB 70H-81SD100BB100-AB 70H-81SD125BB100-AB 70H-81SD140BB100-AB 70H-81SD150BB100-AB 70H-81SD160BB100-AB 70H-81SD180BB100-AB 70H-81SD200BB100-AB 70H-81SD224BB100-AB 70H-81SD250BB100-AB
  C - 70H-81SD40CB100-AB 70H-81SD50CB100-AB 70H-81SD63CB100-AB 70H-81SD80CB100-AB 70H-81SD100CB100-AB 70H-81SD125CB100-AB 70H-81SD140CB100-AB 70H-81SD150CB100-AB 70H-81SD160CB100-AB 70H-81SD180CB100-AB 70H-81SD200CB100-AB 70H-81SD224CB100-AB 70H-81SD250CB100-AB
  A - 70H-81SD40AB100-AB 70H-81SD50AB100-AB 70H-81SD63AB100-AB 70H-81SD80AB100-AB 70H-81SD100AB100-AB 70H-81SD125AB100-AB 70H-81SD140AB100-AB 70H-81SD150AB100-AB 70H-81SD160AB100-AB - - - -
  Switch Set
  B 70H-8R1SD32BB100-AB00 70H-8R1SD40BB100-AB00 70H-8R1SD50BB100-AB00 70H-8R1SD63BB100-AB00 70H-8R1SD80BB100-AB00 70H-8R1SD100BB100-AB00 70H-8R1SD125BB100-AB00 70H-8R1SD140BB100-AB00 - - - - - -
  C - 70H-8R1SD40CB100-AB00 70H-8R1SD50CB100-AB00 70H-8R1SD63CB100-AB00 70H-8R1SD80CB100-AB00 70H-8R1SD100CB100-AB00 70H-8R1SD125CB100-AB00 70H-8R1SD140CB100-AB00 - - - - - -
  A - 70H-8R1SD40AB100-AB00 70H-8R1SD50AB100-AB00 70H-8R1SD63AB100-AB00 70H-8R1SD80AB100-AB00 70H-8R1SD100AB100-AB00 70H-8R1SD125AB100-AB00 - - - - - - -
  Double-acting
  Double-rod
  Standard Type
  B 70H-8D1SD32BB100-AB 70H-8D1SD40BB100-AB 70H-8D1SD50BB100-AB 70H-8D1SD63BB100-AB 70H-8D1SD80BB100-AB 70H-8D1SD100BB100-AB 70H-8D1SD125BB100-AB 70H-8D1SD140BB100-AB 70H-8D1SD150BB100-AB 70H-8D1SD160BB100-AB 70H-8D1SD180BB100-AB 70H-8D1SD200BB100-AB 70H-8D1SD224BB100-AB 70H-8D1SD250BB100-AB
  C - 70H-8D1SD40CB100-AB 70H-8D1SD50CB100-AB 70H-8D1SD63CB100-AB 70H-8D1SD80CB100-AB 70H-8D1SD100CB100-AB 70H-8D1SD125CB100-AB 70H-8D1SD140CB100-AB 70H-8D1SD150CB100-AB 70H-8D1SD160CB100-AB 70H-8D1SD180CB100-AB 70H-8D1SD200CB100-AB 70H-8D1SD224CB100-AB 70H-8D1SD250CB100-AB
  Switch Set
  B 70H-8RD1SD32BB100-AB00 70H-8RD1SD40BB100-AB00 70H-8RD1SD50BB100-AB00 70H-8RD1SD63BB100-AB00 70H-8RD1SD80BB100-AB00 70H-8RD1SD100BB100-AB00 70H-8RD1SD125BB100-AB00 70H-8RD1SD140BB100-AB00 - - - - - -
  C - 70H-8RD1SD40CB100-AB00 70H-8RD1SD50CB100-AB00 70H-8RD1SD63CB100-AB00 70H-8RD1SD80CB100-AB00 70H-8RD1SD100CB100-AB00 70H-8RD1SD125CB100-AB00 70H-8RD1SD140CB100-AB00 - - - - - -
  Note) As the basis of default, 100mm of stroke and both ends are set. Please change the setting value at the working-out view.

  Cutting Fluid Proof Type

  Click the icon as follows, to check the details.
  Structure Series Rod Dia.
  Type
  Bore (mm)
  32 40 50 63 80 100 125 140 150 160 180 200 224 250
  Double-acting
  Single-rod
  Standard Type
  B 70HW-81SD32BB100-AB 70HW-81SD40BB100-AB 70HW-81SD50BB100-AB 70HW-81SD63BB100-AB 70HW-81SD80BB100-AB 70HW-81SD100BB100-AB 70HW-81SD125BB100-AB - - - - - - -
  C - 70HW-81SD40CB100-AB 70HW-81SD50CB100-AB 70HW-81SD63CB100-AB 70HW-81SD80CB100-AB 70HW-81SD100CB100-AB 70HW-81SD125CB100-AB - - - - - - -
  Switch Set
  B 70HW-8R1SD32BB100-AB00 70HW-8R1SD40BB100-AB00 70HW-8R1SD50BB100-AB00 70HW-8R1SD63BB100-AB00 70HW-8R1SD80BB100-AB00 70HW-8R1SD100BB100-AB00 70HW-8R1SD125BB100-AB00 - - - - - - -
  C - 70HW-8R1SD40CB100-AB00 70HW-8R1SD50CB100-AB00 70HW-8R1SD63CB100-AB00 70HW-8R1SD80CB100-AB00 70HW-8R1SD100CB100-AB00 70HW-8R1SD125CB100-AB00 - - - - - - -
  Note) As the basis of default, 100mm of stroke and both ends are set. Please change the setting value at the working-out view.
 • Thông tin chi tiết
  General Type Click the icon as follows, to check the details.
  Structure Series Rod Dia.
  Type
  Bore (mm)
  32 40 50 63 80 100 125 140 150 160 180 200 224 250
  Double-acting
  Single-rod
  Standard Type
  B 70H-81SD32BB100-AB 70H-81SD40BB100-AB 70H-81SD50BB100-AB 70H-81SD63BB100-AB 70H-81SD80BB100-AB 70H-81SD100BB100-AB 70H-81SD125BB100-AB 70H-81SD140BB100-AB 70H-81SD150BB100-AB 70H-81SD160BB100-AB 70H-81SD180BB100-AB 70H-81SD200BB100-AB 70H-81SD224BB100-AB 70H-81SD250BB100-AB
  C - 70H-81SD40CB100-AB 70H-81SD50CB100-AB 70H-81SD63CB100-AB 70H-81SD80CB100-AB 70H-81SD100CB100-AB 70H-81SD125CB100-AB 70H-81SD140CB100-AB 70H-81SD150CB100-AB 70H-81SD160CB100-AB 70H-81SD180CB100-AB 70H-81SD200CB100-AB 70H-81SD224CB100-AB 70H-81SD250CB100-AB
  A - 70H-81SD40AB100-AB 70H-81SD50AB100-AB 70H-81SD63AB100-AB 70H-81SD80AB100-AB 70H-81SD100AB100-AB 70H-81SD125AB100-AB 70H-81SD140AB100-AB 70H-81SD150AB100-AB 70H-81SD160AB100-AB - - - -
  Switch Set
  B 70H-8R1SD32BB100-AB00 70H-8R1SD40BB100-AB00 70H-8R1SD50BB100-AB00 70H-8R1SD63BB100-AB00 70H-8R1SD80BB100-AB00 70H-8R1SD100BB100-AB00 70H-8R1SD125BB100-AB00 70H-8R1SD140BB100-AB00 - - - - - -
  C - 70H-8R1SD40CB100-AB00 70H-8R1SD50CB100-AB00 70H-8R1SD63CB100-AB00 70H-8R1SD80CB100-AB00 70H-8R1SD100CB100-AB00 70H-8R1SD125CB100-AB00 70H-8R1SD140CB100-AB00 - - - - - -
  A - 70H-8R1SD40AB100-AB00 70H-8R1SD50AB100-AB00 70H-8R1SD63AB100-AB00 70H-8R1SD80AB100-AB00 70H-8R1SD100AB100-AB00 70H-8R1SD125AB100-AB00 - - - - - - -
  Double-acting
  Double-rod
  Standard Type
  B 70H-8D1SD32BB100-AB 70H-8D1SD40BB100-AB 70H-8D1SD50BB100-AB 70H-8D1SD63BB100-AB 70H-8D1SD80BB100-AB 70H-8D1SD100BB100-AB 70H-8D1SD125BB100-AB 70H-8D1SD140BB100-AB 70H-8D1SD150BB100-AB 70H-8D1SD160BB100-AB 70H-8D1SD180BB100-AB 70H-8D1SD200BB100-AB 70H-8D1SD224BB100-AB 70H-8D1SD250BB100-AB
  C - 70H-8D1SD40CB100-AB 70H-8D1SD50CB100-AB 70H-8D1SD63CB100-AB 70H-8D1SD80CB100-AB 70H-8D1SD100CB100-AB 70H-8D1SD125CB100-AB 70H-8D1SD140CB100-AB 70H-8D1SD150CB100-AB 70H-8D1SD160CB100-AB 70H-8D1SD180CB100-AB 70H-8D1SD200CB100-AB 70H-8D1SD224CB100-AB 70H-8D1SD250CB100-AB
  Switch Set
  B 70H-8RD1SD32BB100-AB00 70H-8RD1SD40BB100-AB00 70H-8RD1SD50BB100-AB00 70H-8RD1SD63BB100-AB00 70H-8RD1SD80BB100-AB00 70H-8RD1SD100BB100-AB00 70H-8RD1SD125BB100-AB00 70H-8RD1SD140BB100-AB00 - - - - - -
  C - 70H-8RD1SD40CB100-AB00 70H-8RD1SD50CB100-AB00 70H-8RD1SD63CB100-AB00 70H-8RD1SD80CB100-AB00 70H-8RD1SD100CB100-AB00 70H-8RD1SD125CB100-AB00 70H-8RD1SD140CB100-AB00 - - - - - -
  Note) As the basis of default, 100mm of stroke and both ends are set. Please change the setting value at the working-out view.

  Cutting Fluid Proof Type

  Click the icon as follows, to check the details.
  Structure Series Rod Dia.
  Type
  Bore (mm)
  32 40 50 63 80 100 125 140 150 160 180 200 224 250
  Double-acting
  Single-rod
  Standard Type
  B 70HW-81SD32BB100-AB 70HW-81SD40BB100-AB 70HW-81SD50BB100-AB 70HW-81SD63BB100-AB 70HW-81SD80BB100-AB 70HW-81SD100BB100-AB 70HW-81SD125BB100-AB - - - - - - -
  C - 70HW-81SD40CB100-AB 70HW-81SD50CB100-AB 70HW-81SD63CB100-AB 70HW-81SD80CB100-AB 70HW-81SD100CB100-AB 70HW-81SD125CB100-AB - - - - - - -
  Switch Set
  B 70HW-8R1SD32BB100-AB00 70HW-8R1SD40BB100-AB00 70HW-8R1SD50BB100-AB00 70HW-8R1SD63BB100-AB00 70HW-8R1SD80BB100-AB00 70HW-8R1SD100BB100-AB00 70HW-8R1SD125BB100-AB00 - - - - - - -
  C - 70HW-8R1SD40CB100-AB00 70HW-8R1SD50CB100-AB00 70HW-8R1SD63CB100-AB00 70HW-8R1SD80CB100-AB00 70HW-8R1SD100CB100-AB00 70HW-8R1SD125CB100-AB00 - - - - - - -
  Note) As the basis of default, 100mm of stroke and both ends are set. Please change the setting value at the working-out view.

Sản phẩm cùng danh mục